No Title
cv: 4250 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager
SLIEDRECHT
i.o.
werk

H.A.V.O.
H.T.S. Elektrotechniek (2 jaar)
Diverse AMBI cursussen
H.T.S. Informatica (avondstudie, 5 jaar)
I.S.W. Voorbereidend, Hoger en General Management
Prince2 Certified (Foundation & Practitioner)
MSP (Managing Succesful Programmes) Certified
Vele functie- en product gerichte instructies, opleidingen en certificaten

Trends: Enterprise Application Integration, Business Process Management,
Internet en E-Commerce, Object oriëntatie en Component Technologie,
Client/Server en Multi-Tier architectuur, Mobiele Data Communicatie.
Hard-/Software: Sun Microsystems, Oracle, BEA WebLogic Platform, Compaq,
Microsoft, Progress, OpenVMS, IBM MQ-Integrator, Vantive, Peoplesoft, Dell,
SAP.
Ontwikkeling: Microsoft Visual Studio en .Net producten (C#, C++, Basic,
FoxPro, java), FrontPage/Interdev/Flash, Adobe
Photoshop/Illustrator/Pagemaker, java, J2EE, Bea Weblogic, UML, RUP, SOA,
SQL, ASP, OOAD, XML.
Producten: Microsoft Office, Navigo, Microsoft Project, OpenWorkbench, Niku,
S-Designor, PVCS, ODBC 16/32, CorVu, Cognos, Tivoli, BMC etc.
Leveranciers: LogicaCMG Industry, Distribution & Transport, Capgemini,
Arcadis, Holland Railconsult, Accenture, LogicaCMG Telecoms, ICT, ARS,
PinkRoccade, Clockwork, InTraffic, Getronics, AtosOrigin.
Systemen: Unix, Linux, Solaris, Oracle, OpenVMS, MS-Windows NT/2K/XP etc.

Werkervaring

06/05 - heden Projectmanager bij een grote collectieve
Pensioendienstverlener
Uitvoering van een project dat het primaire proces “gegevens inwinning van
arbeidsrelaties en bijbehorende looncomponenten” ondersteund. Hierbij wordt
gestreefd naar het vergroten van operational excellence en klantgerichtheid
door een effectieve inzet van ICT en het gebruik van nieuwe elektronische
kanalen, zoals fondsenwebsites. Daarmee zijn hogere service levels mogelijk
(administratief gemak), worden de kosten van uitval drastisch teruggebracht
en kan het aantal FTE's voor data entry sterk worden verminderd. De
implementatie betreft een aansluiting op de verschillende backoffice
systemen, realisatie van diverse pensioenportals (werknemers, werkgevers,
bestuur en administratiekantoren), alsmede de inrichting van een generiek
proces voor afhandeling van pensioenmutaties.

01/03 - 04/05 Programma-/ Projectmanager InfoPlus bij ProRail
In vervolg op de succesvolle activiteiten binnen InfoPlus in 2002 zijn
grootschalige activiteiten in het takenpakket opgenomen, waaronder het
realiseren van een landelijke reisinformatie voorziening met bronverbetering.
Het betreft hierbij ontwerpen, implementatie en reorganisatie binnen de
domeinen van voormalig RailVerkeerLeiding en RailInfraBeheer alsmede in de
logistieke keten van de reizigersvervoerders (NS Reizigers, Syntus, NoordNed,
NS Internationaal en de HSL). Het totale budget voor de gehele operatie
bedraagt meer dan 100 miljoen Euro met een implementatietermijn tot medio
2006. Lid van het managementteam en rapporterend aan de Programmadirecteur
(directieteam ProRail/NS).
Uitgevoerde projecten zijn o.a.:
- Realisatie IDRIS Almelo, budget 400K euro, doorlooptijd 8 maanden
- Invoering Automatische Omroep, budget 2,5M euro, doorlooptijd 19 maanden
- Onderzoek DRIS Amsterdam, budget 150K euro, doorlooptijd 3 maanden
- Europese aanbesteding Treinreis Informatie Fabriek, doorlooptijd 9 maanden
- Realisatie Dynamische Treinwijzer, budget 720K euro, doorlooptijd 14
maanden
- Realisatie Treinreis Informatie Fabriek, budget >10M euro, doorlooptijd
15 maanden
- Ontwikkeling en specificatie “Conventies Interactie Ontwerp” (o.a. MMI /
GUI)
- Specificatie & Implementatie Bronverbetering, doorlooptijd 24 maanden
- Specificatie & Implementatie Kwaliteit Meetsysteem, doorlooptijd 3
maanden
- Studie Publicatie Platform Vervoerders (o.a. NS), doorlooptijd 20 maanden
- Studie Publicatie Platform Providers (o.a. OVR), doorlooptijd 24 maanden
- Voorbereiding en Uitvoering Proefbedrijf, doorlooptijd 9 maanden
- Dynamische Treinwijzer tijdens en na Proefbedrijf, doorlooptijd 3 maanden

09/02 - 12/02 Senior Projectmanager InfoPlus bij Railinfrabeheer
De expertise wordt specifiek ingezet op projecten met betrekking tot actuele
reisinformatie voorziening voor reizigers en medewerkers. Uit enquêtes blijkt
dat de treinreiziger steeds meer ontevreden is over de informatievoorziening
bij vertragingen/ontregelingen. Het is een van de topdrie klachten bij de
spoorwegen. Door de drastische vernieuwing en verbetering van de
informatievoorziening kan de klanttevredenheid bij de reiziger belangrijk
verbeteren. Actuele reisinformatie helpt mee bij de verbetering van de
afwikkeling van reizigersstromen op de stations. Actuele en tijdige
reisinformatie verbetert de dienstverlening aan klanten, waardoor de groei
van het aantal reizigers wordt bevorderd. Het primair aandachtgebied is
“Externe Distributie en Vervoerders” waardoor veelvuldig contact met
potentiële afnemers van reisinformatie (o.a. OVR, TransVision, NS en
Railverkeersleiding).

01/02 - 10/02 Projectmanager ICT integratie bij fusie van Woningcorporaties
Zuid-Holland
Begeleiding van de samenwerking tussen een tweetal woningcorporaties in
Zuid-Holland. Daartoe dient de harmonisatie van de Informatievoorziening en
Automatisering (I&A) nader vorm te krijgen middels het project
Automatisering. Dit project heeft tot doel het inrichten van een
geïntegreerde Informatievoorziening en Automatisering (I&A) tussen de
beide organisaties, door gebruik te gaan maken van dezelfde soort
computerapparatuur en dezelfde business applicaties. Integratie van pakketten
zoals NCCW-CASA en First-Housing, in combinatie met selectietrajecten in de
regio.

11/01- 08/02 Projectmanager ACRI/FENS bij Railinfrabeheer
De expertise wordt specifiek ingezet op projecten met betrekking tot actuele
reisinformatie voorziening voor reizigers en medewerkers. Uit enquêtes blijkt
dat de treinreiziger steeds meer ontevreden is over de informatievoorziening
bij vertragingen/ontregelingen. Het is een van de topdrie klachten bij de
spoorwegen. Door de drastische vernieuwing en verbetering van de
informatievoorziening kan de klanttevredenheid bij de reiziger belangrijk
verbeteren. Actuele reisinformatie helpt mee bij de verbetering van de
afwikkeling van reizigersstromen op de stations. Actuele en tijdige
reisinformatie verbetert de dienstverlening aan klanten, waardoor de groei
van het aantal reizigers wordt bevorderd. Het primair aandachtgebied is
“Externe Distributie en Vervoerders” waardoor veelvuldig contact met
potentiele afnemers van reisinformatie (o.a. OVR, TransVision, NS en
Railverkeersleiding).

08/01- 10/01 Projectleider STABIEL bij de Nederlandse Spoorwegen
In het kader van de kwaliteitsverbetering op korte termijn wilden de partijen
RIB (Railinfrabeheer), RVL (Railverkeersleiding) en de NS (Nederlandse
Spoorwegen) de beschikbaarheid van actuele reisinformatie aan haar klanten
verbeteren. De doelstelling van het project was een stabiele actuele
reisinformatie infrastructuur beschikbaar te hebben die het technisch
functioneren garandeert van de bestaande (CTA/CHA, Omroep, BAS) en nieuwe
(TAS, Argos, Pagers, DTW-II) reisinformatie instrumenten. Verantwoordelijk
voor de inrichting, uitvoering en rapportage van grootschalige audit's,
interviews en enquêtes, waarbij inzicht is verkregen in de kwaliteit van de
infrastructuur, en vervolgens de beschikbaarheid van de infrastructuur is
opgevoerd tot het maximaal haalbare binnen het gestelde tijdsframe.
Uitvoering in een complex 'politiek' en organisatorisch kader, gezien de
interventies vanuit de overheid (de minister van Verkeer en Waterstaat) en de
ontvlechting van de voormalige NS organisaties (RIB en RVL zijn per januari
2001 volledig zelfstandige organisaties)

sinds 1997 Onafhankelijk adviseur vanuit eigen onderneming
Onafhankelijk adviseur vanuit eigen onderneming in branches voor logistieke
en administratieve automatisering. Werkzaamheden bestaan o.a. uit: adviseren
van directies en IT-afdelingen over de keuze en het projectmatig (doen)
uitvoeren van implementaties voor logistieke en administratieve
automatisering. Daarnaast het ontwerp, realisatie en implementatie van vele
regionale projecten op het gebied van Internet en E-Business / E-commerce
faciliteiten, door middel van nieuwe generaties websites met volledige
backoffice integraties.

03/01- 09/01 Adviseur Internet en Nieuwe Media bij de Nederlandse Spoorwegen
Vanuit het traject van realisatie als adviseur betrokken bij de verdere
uitvoering. Actieve participatie binnen de stuurgroep en ondersteunend voor
het MT en de system integrator. Verantwoordelijk voor het inrichten van een
grootschalige en onafhankelijke acceptatie testcycly met behulp van o.a.
Mercury LoadRunner / ActiveTest, alsmede de inrichting van de
beveiligingsaspecten, security audits en risk management.

10/00 - 03/01 Uitvoerend Projectleider Internet bij de Nederlandse Spoorwegen
(www.ns.nl)
Uitbreiding van de eerdere opdracht van Technisch Projectleider Internet tot
Uitvoerend Projectleider. Realisatie van de Business Case Internet met een
budget van circa 7.5 miljoen gulden. Werkzaamheden omvatten het direct
aansturen van 7 deelprojectleiders (ontwerp, design, functioneel,
infrastructuur, realisatie, content en test), alsmede advisering en coaching
van de lijnorganisatie en de technisch inhoudelijke functionaliteiten van de
website.

06/00 - 08/00 E-Business Consultant voor Woonfonds hypotheken (onderdeel van
Achmea)
Gedurende een tiental dagen is op diverse fronten geadviseerd in het opzetten
van een korte en lange termijn Internet strategie voor Woonfonds passend
binnen de visie van Achmea.Vanuit de basisgedachte van hypotheekverstrekking
is een tweejaren plan ontwikkeld waarin Internet een cruciale rol speelt.
Uitgevoerd in opdracht van een strategische partner.

05/00 - 09/01 Projectmanager New Business and Media bij een regionale
Woningstichting
Advisering met betrekking tot de strategische inzet van Nieuwe Media zoals
Internet en CRM. Implementatie van een geïntegreerde internet
ontwikkelomgeving, inclusief back-office applicaties en integratie
koppelingen. Advisering rondom de integrale beveiliging van de systeem
infrastructuur middels firewalls, proxyservers en anti-virus implementaties.

04/00 - 10/00 Technisch Projectleider Internet bij de Nederlandse Spoorwegen
(www.ns.nl)
In chaotische omstandigheden is het project overgenomen, waardoor ook een
veelheid aan onderzoek en afstemming opnieuw heeft moeten plaatsvinden. Onder
andere een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke Content Management Systemen
en de bepaling van de Technische Infrastructuur waren onderdeel van de
opdracht. Naast de dagelijkse leiding aan het projectteam van 5 medewerkers,
behoorde advisering en coachen van de lijnorganisatie tot de dagelijkse
taken. Verantwoordelijk voor de voorbereiding, afstemming en afronding van
een traject van Europese aanbesteding voor de realisatie heeft tot september
veel aandacht gevraagd, wat heeft geresulteerd in de selectie van CMG
WebTechnology als partner. In afstemming met betrokken partijen is een
volledig nieuwe infrastructuur neergezet op basis van J2EE producten met
ontkoppelde en uitbreidbare architectuur (OpenMarket, BEA WebLogic, IBM MQSI,
Oracle en Sun Unix Servers).

12/99 - 03/00 Business Consultant bij een viertal Concessiehouders Schiphol
Business Consultant in opdracht van Progress Software Benelux bij een viertal
concessiehouders (KLM, Multitronics, Gerzon en Kappé) van taxfree ketens op de
luchthaven Schiphol. Ter vervanging van het huidige logistieke en financiële
informatie systemen werden aanpassingen op een nieuw maatwerk software pakket
voorzien, waartoe een strategische voorstudie, een functioneel detailontwerp
en de implementatie wordt uitgevoerd, met een overall budget van Hfl. 8
miljoen gulden. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de
overeenkomsten en de verschillen in bedrijfsvoering en administratie van de
afzonderlijke ondernemingen ten opzichte van de nieuw gerealiseerde ERP- en
administratieve software voor Gassan Diamonds (Amsterdam).

1998 - 2001 Consultant / Projectmanager, Warehousing and Logistics, Princes
Foods
Advisering met betrekking tot en de realisatie van een nieuw maatwerk
software pakket voor de administratieve verwerking van de warehousing and
logistics dienstverlening. Eindverantwoordelijk voor de bouw en realisatie
van een complexe Progress applicatie voor integrale warehousing en logistics
middels aansturing van een tweetal kleine bouwteams.

1998 - 1999 Directeur Techniek en Ontwikkeling (onderdeel van Pon Holdings)
Werkzaamheden bestonden o.a. uit: totale verantwoording voor het geheel aan
ICT ontwikkelingen binnen de subholding met een budget van Hfl. tien miljoen
en 45 medewerkers verspreid over drie locaties (Nederland en België).
Verdeeld over een drietal aandachtsgebieden, waaronder hardwarematige
embedded real-time systemen welke in zeer zware omstandigheden moeten kunnen
functioneren, softwarematige applicatieontwikkeling in Progress 4GL met
Smartobjects voor zowel tijd- en ritregistratie als volledige integrale en
ketenmanagement gestuurde ERP oplossing voor servicegerichte en
transportverlenende organisaties in Europa. Lid van het directie team en
rapporterend aan de Algemeen Directeur.

1997 - 1998 Hoofd software ontwikkeling en productie (onderdeel van Pon
Holdings)
Werkzaamheden bestonden o.a. uit: omzetten van reeds eerder gerealiseerde
software architectuur met behoud van functionaliteit en hergebruik van
sourcecodes naar de Progress omgeving onder Windows. Eveneens het integreren
van operationele functionaliteit met een ingelijfd extern softwarepakket tot
een volledige integrale en ketenmanagement gestuurde ERP oplossing voor
servicegerichte en transportverlenende organisaties in Europa. Daarbij het
aansturen en begeleiden van zeven interne, zes externe en 12 buitenlandse
software ontwikkelaars onder volledige kosten-, product- en budget
verantwoordelijkheid.

1991 - 1996 Hoofd software ontwikkeling en productie
Werkzaamheden bestonden o.a. uit: realiseren van een totaal nieuw software
producten concept waaronder interactie met computers in voertuigen, gebaseerd
op een zelf ontwikkelt netwerk database platform en mobiele datacommunicatie
infrastructuur in de taal C onder MS-DOS. Daarnaast het direct aansturen van
de vijf productie medewerkers, opzetten en realiseren van een integraal
bedrijfsnetwerk op het Novell netwerk operating systeem.

1988 - 1990 Applicatie programmeur voor tijd- en ritregistratie applicaties
Applicatie programmeur voor tijd- en ritregistratie applicaties in de
transportbranche. Werkzaamheden bestonden o.a. uit: analyseren, ontwerpen,
programmeren en installeren van realtime registratie applicaties,
data-acquisitie en rapportage van deze informatie vanuit niet-relationele
databanken.

1986 - 1987 Systeemontwikkelaar van meet- en regelsystemen
Werkzaamheden bestonden o.a. uit: ontwerpen, realiseren en installeren van
realtime applicaties op complexe hardware infrastructuur voor de
baggerindustrie. Gebruikt werden onder andere als talen Assembler en C op
zowel het DEC-PDP en het dan opkomende IBM-PC platform.